საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ რაგბის კავშირის სარეგისტრაციო მონაცემებში შესატანი ცვლილებები დაახარვეზა. ლაპარაკია იმ ყრილობის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებზე, რომელიც ჩხუბით დაიწყო და პრეზიდენტად სოსო ტყემალაძის არჩევით დასრულდა.

რეესტრმა ხარვეზად ის ჩათვალა, რომ ყრილობაზე ახალი წესდება ისე მიიღეს, ეს საკითხი დღის წესრიგში საერთოდ არ ყოფილა შეტანილი. ამდენად, ახალი წესდების მიღების უფლება ყრილობას უბრალოდ არ ჰქონდა.

რეესტრის დასკვნაში ვკითხულობთ:

„ყრილობის ოქმში აღნიშნულია, რომ ,,დღის წესრიგის მე-8 საკითხთან დაკავშირებით თავმჯდომარემ კრებას წარუდგინა კავშირის წესდების პროექტი’’. კრების ოქმის თანახმად, დღის წესრიგის მე-8 საკითხად განსაზღვრულია ,,სხვა საკითხები’’. დღის წესრიგით არ არის განსაზღვრული ორგანიზაციის მთავარი სახელმძღვანელო დოკუმენტის – წესდების დამტკიცების საკითხი. აღნიშნულიდან გამომდინარე, არ დასტურდება, რომ ხმის უფლების მქონე ყველა პირი ინფორმირებული იყო კრებაზე განსახილველ საკითხებთან, კერძოდ, წესდების ახალი რედაქციით დამტკიცებასთან დაკავშირებით.

ამრიგად, 2021 წლის 10 მარტის ყრილობაზე დამტკიცებული წესდების ახალი რედაქცია ვერ იქნება მიჩნეული მოქმედი კანონმდებლობისა და რეგისტრირებული წესდების მოთხოვნათა დაცვით მიღებულ დოკუმენტად, რამდენადაც წესდების ცვლილება წარმოადგენს იმ საკითხს, რაც დღის წესრიგში არ შედიოდა და რისი განხილვის უფლებაც კრებას არ ჰქონდა.“

ამასთანავე: რეესტრს უშუალოდ პრეზიდენტის და გამგეობის არჩევნებთან პრეტენზია არ აქვს. ერთ პუნქტის დახარვეზებამ ყველა სხვა გადაწყვეტილების რეგისტრაციის შეჩერებაც გამოიწვია.

ახლა რაგბის კავშირს ხარვეზის აღმოსაფხვრელად 30 დღე აქვს.